Fluid shear stress and tumor metastasis.

Huang, Qiong; Hu, Xingbin; He, Wanming; Zhao, Yang; Hao, Shihui; Wu, Qijing; Li, Shaowei; Zhang, Shuyi; Shi, Min.
Am J Cancer Res; 8(5): 763-777, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29888101