Prevalence and risk factors of antibodies to human leukocyte antigens in haploidentical stem cell transplantation candidates: A multi-center study.

Huo, Ming-Rui; Xu, Ya-Jing; Zhai, Shu-Zhen; Lv, Meng; Wang, Yu; Cao, Le-Qing; Xu, Lan-Ping; Zhang, Xiao-Hui; Chen, Huan; Chen, Yu-Hong; Wang, Feng-Rong; Han, Wei; Sun, Yu-Qian; Yan, Chen-Hua; Tang, Fei-Fei; Mo, Xiao-Dong; Zhao, Ming-Feng; Liu, Kai-Yan; Huang, Xiao-Jun; Chang, Ying-Jun.
Hum Immunol; 79(9): 672-677, 2018 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29890181

Não foram localizados documentos relacionados