A study of the correlation of insulin resistance and leptin with inflammatory factors and vascular endothelial injury in T2DM patients with CHD.

Zhang, Jie; Jin, Jing; Liu, Jilun; He, Yajun; Zhang, Peng; Ye, Wucheng; Zhu, Wei; Li, Mingliang.
Exp Ther Med; 16(1): 265-269, 2018 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29896248