Analysis of Single Nucleotide Polymorphisms of and Gene With Sporadic Parkinson's Disease Susceptibility in Chinese Han Population.

Shi, Chang-He; Cheng, Yuan; Tang, Mi-Bo; Liu, Yu-Tao; Yang, Zhi-Hua; Li, Fang; Fan, Yu; Yang, Jing; Xu, Yu-Ming.
Front Neurol; 9: 387, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29899728