Screening and bioinformatics analysis of circular RNA expression profiles in hepatitis B-related hepatocellular carcinoma.

Wang, Shanshan; Cui, Shichang; Zhao, Wenming; Qian, Zhiling; Liu, Hui; Chen, Yuhan; Lv, Fudong; Ding, Hui-Guo.
Cancer Biomark; 22(4): 631-640, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29914004