Quantitative analysis of {332}〈113〉 twinning in a Ti-15Mo alloy by <i>in situ</i> scanning electron microscopy.

Gutierrez-Urrutia, Ivan; Li, Cheng-Lin; Ji, Xin; Emura, Satoshi; Tsuchiya, Koichi.
Sci Technol Adv Mater; 19(1): 474-483, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29915624