A preoperative nomogram predicts prognosis of up front resectable patients with pancreatic head cancer and suspected venous invasion.

Shen, Yi-Nan; Bai, Xue-Li; Jin, Gang; Zhang, Qi; Lu, Jun-Hua; Qin, Ren-Yi; Yu, Ri-Sheng; Pan, Yao; Chen, Ying; Sun, Pei-Wei; Guo, Cheng-Xiang; Li, Xiang; Ma, Tao; Li, Guo-Gang; Gao, Shun-Liang; Lou, Jian-Ying; Que, Ri-Sheng; Lau, Wan Y; Liang, Ting-Bo.
HPB (Oxford); 20(11): 1034-1043, 2018 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29929784