MiR-429 regulates rat liver regeneration and hepatocyte proliferation by targeting JUN/MYC/BCL2/CCND1 signaling pathway.

Zhang, Chunyan; Chang, Cuifang; Gao, Hang; Wang, Qiwen; Zhang, Fuchun; Xu, Cunshuan.
Cell Signal; 50: 80-89, 2018 Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29958992