Scutellarin Enhances Antitumor Effects and Attenuates the Toxicity of Bleomycin in H22 Ascites Tumor-Bearing Mice.

Nie, Juan; Yang, Hong-Mei; Sun, Chao-Yue; Liu, Yan-Lu; Zhuo, Jian-Yi; Zhang, Zhen-Biao; Lai, Xiao-Ping; Su, Zi-Ren; Li, Yu-Cui.
Front Pharmacol; 9: 615, 2018.
Artigo em InglĂȘs | MEDLINE | ID: mdl-29962947