[Characterization and Variation of Organic Carbon (OC) and Elemental Carbon (EC) in PM During the Winter in the Yangtze River Delta Region, China].

Kang, Hui; Zhu, Bin; Wang, Hong-Lei; Shi, Shuang-Shuang.
Huan Jing Ke Xue; 39(3): 961-971, 2018 Mar 08.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-29965438