[Important Effect of Secondary Inorganic Salt Extinction on Visibility Impairment in the Northern Suburb of Nanjing].

Yu, Chao; Yu, Xing-Na; Zhao, Tian-Liang; Zhang, Lei; Ma, Guo-Xu; Wang, Yong-Wei.
Huan Jing Ke Xue; 39(3): 972-979, 2018 Mar 08.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-29965439