[Particle Size Distribution and Human Health Risk Assessment of Heavy Metals in Atmospheric Particles from Beijing and Xinxiang During Summer].

Zhang, Xin; Zhao, Xiao-Man; Meng, Xue-Jie; Wang, Xiao-Ying; Yang, Shuai; Xu, Xiao-Peng; Wang, Shu-Ting; Gu, Chao; Wang, Meng-Lei; Ren, Hao; Zhang, Zi-Yang; Yan, Guang-Xuan; Cao, Zhi-Guo; Wang, Yue-Si.
Huan Jing Ke Xue; 39(3): 997-1003, 2018 Mar 08.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-29965442