[Ecological and Health Risks of Trace Heavy Metals in Atmospheric PM Collected in Wuxiang Town, Shanxi Province].

Guo, Zhao-Xia; Geng, Hong; Zhang, Jin-Hong; Zhou, Huan; Peng, Yan; Zhai, Shuai-Ying; Li, Jin-Lei; Chen, Yu-Shan.
Huan Jing Ke Xue; 39(3): 1004-1013, 2018 Mar 08.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-29965443