Genomic characterization of colitis-associated colorectal cancer.

Kameyama, Hitoshi; Nagahashi, Masayuki; Shimada, Yoshifumi; Tajima, Yosuke; Ichikawa, Hiroshi; Nakano, Masato; Sakata, Jun; Kobayashi, Takashi; Narayanan, Sumana; Takabe, Kazuaki; Wakai, Toshifumi.
World J Surg Oncol; 16(1): 121, 2018 Jul 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29966533