Pogostone attenuates TNF-α-induced injury in A549 cells via inhibiting NF-κB and activating Nrf2 pathways.

Yang, Hong-Mei; Zhuo, Jian-Yi; Sun, Chao-Yue; Nie, Juan; Yuan, Jie; Liu, Yan-Lu; Lin, Rong-Feng; Lai, Xiao-Ping; Su, Zi-Ren; Li, Yu-Cui.
Int Immunopharmacol; 62: 15-22, 2018 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29966943

Não foram localizados documentos relacionados