Chinese expert consensus on echelons treatment of pelvic fractures in modern war.

Zong, Zhao-Wen; Chen, Si-Xu; Qin, Hao; Liang, Hua-Ping; Yang, Lei; Zhao, Yu-Feng.
Mil Med Res; 5(1): 21, 2018 06 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29970166