Cloning and characterization of short-chain N-acyl homoserine lactone-producing Enterobacter asburiae strain L1 from lettuce leaves.

Lau, Yin Yin; How, Kah Yan; Yin, Wai-Fong; Chan, Kok-Gan.
Microbiologyopen; : e00610, 2018 Jul 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29982994