Resveratrol represses estrogen-induced mammary carcinogenesis through NRF2-UGT1A8-estrogen metabolic axis activation.

Zhou, Xueyan; Zhao, Yun; Wang, Juan; Wang, Xi; Chen, Chunxia; Yin, Di; Zhao, Feng; Yin, Jiale; Guo, Meng; Zhang, Longzhen; Du, Lei; Zhang, Bei; Yin, Xiaoxing.
Biochem Pharmacol; 155: 252-263, 2018 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30009768