Melatonin Mitigates Salt Stress in Wheat Seedlings by Modulating Polyamine Metabolism.

Ke, Qingbo; Ye, Jun; Wang, Bomei; Ren, Jianhong; Yin, Lina; Deng, Xiping; Wang, Shiwen.
Front Plant Sci; 9: 914, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30018628