Medical breast ultrasound image segmentation by machine learning.

Xu, Yuan; Wang, Yuxin; Yuan, Jie; Cheng, Qian; Wang, Xueding; Carson, Paul L.
Ultrasonics; 91: 1-9, 2019 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30029074