Synthesis and bioactivity of thiazolidin-2-cyanamide derivatives against type III secretion system of Xanthomonas oryzae on rice.

Xiang, Xuwen; Tao, Hui; Jiang, Shan; Zhang, Lian-Hui; Cui, Zi-Ning.
Pestic Biochem Physiol; 149: 89-97, 2018 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30033022