Effects of Mogrosides on High-Fat-Diet-Induced Obesity and Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Mice.

Zhang, Xiaobing; Song, Yunfei; Ding, Yipei; Wang, Wei; Liao, Ling; Zhong, Jin; Sun, Pengbo; Lei, Fan; Zhang, Yaou; Xie, Weidong.
Molecules; 23(8)2018 Jul 29.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30060618