Enhancement of glyoxalase 1, a polyfunctional defense enzyme, by quercetin in the brain in streptozotocin-induced diabetic rats.

Zhu, Xia; Cheng, Ya-Qin; Lu, Qian; Du, Lei; Yin, Xiao-Xing; Liu, Yao-Wu.
Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol; 391(11): 1237-1245, 2018 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30062553