Ultrasensitive Graphene Optoelectronic Probes for Recording Electrical Activities of Individual Synapses.

Wang, Rui; Shi, Mingjian; Brewer, Bryson; Yang, Lijie; Zhang, Yuchen; Webb, Donna J; Li, Deyu; Xu, Ya-Qiong.
Nano Lett; 2018 Aug 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30063361