Glatiramer Acetate Enhances Myeloid-Derived Suppressor Cell Function via Recognition of Paired Ig-like Receptor B.

van der Touw, William; Kang, Kyeongah; Luan, Yi; Ma, Ge; Mai, Sunny; Qin, Lihui; Bian, Guanglin; Zhang, Ruihua; Mungamuri, Sathish Kumar; Hu, Hong-Ming; Zhang, Cheng Cheng; Aaronson, Stuart A; Feldmann, Marc; Yang, Wen-Chin; Chen, Shu-Hsia; Pan, Ping-Ying.
J Immunol; 201(6): 1727-1734, 2018 Sep 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30068593