The distinct role and regulatory mechanism of IL-17 and IFN-γ in the initiation and development of plaque vs guttate psoriasis.

Yan, Kexiang; Han, Ling; Deng, Hui; Fang, Xu; Zhang, Zhenghua; Huang, Guiqin; Zheng, Zhi Zhong; Huang, Qiong; Xu, Jinhua.
J Dermatol Sci; 92(1): 106-113, 2018 Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30072243