Radiomic Signature as a Predictive Factor for Lymph Node Metastasis in Early-Stage Cervical Cancer.

Kan, Yangyang; Dong, Di; Zhang, Yuchen; Jiang, Wenyan; Zhao, Nannan; Han, Lu; Fang, Mengjie; Zang, Yali; Hu, Chaoen; Tian, Jie; Li, Chunming; Luo, Yahong.
J Magn Reson Imaging; 2018 Aug 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30102438