Predictive value of red cell distribution width on left atrial thrombus or left atrial spontaneous echo contrast in patients with non-valvular atrial fibrillation.

Zhan, Xian-Zhang; Lin, Wei-Dong; Liu, Fang-Zhou; Xue, Yu-Mei; Liao, Hong-Tao; Li, Xin; Fang, Xian-Hong; Deng, Hai; Huang, Jun; Li, Yang-Qiu; Hai, Jo-Jo; Tse, Hung-Fat; Wu, Shu-Lin.
J Geriatr Cardiol; 15(6): 408-412, 2018 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30108612