[Jasmonate signal pathway involved in phytoalexin biosynthesis in Sorbus aucuparia cell elicited by Hpa1].

Jia, Hong-Li; Zhou, Liang-Yun; Wang, Sheng; Liu, Ya-Hui; Mo, Ge; Guo, Lan-Ping.
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 43(14): 2928-2934, 2018 Jul.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-30111051