Upregulation of EID3 sensitizes breast cancer cells to ionizing radiation-induced cellular senescence.

Wang, Yan; Wang, Yuxuan; Liu, Sihong; Liu, Yamin; Xu, Huihua; Liang, Junbo; Zhu, Jianwei; Zhang, Guiqiang; Su, Wenzhou; Dong, Weihua; Guo, Qifeng.
Biomed Pharmacother; 107: 606-614, 2018 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30114644

Não foram localizados documentos relacionados