Inhibition of IL-18 reduces renal fibrosis after ischemia-reperfusion.

Liang, Hua; Xu, Feng; Zhang, Tao; Huang, Jian; Guan, Qingbin; Wang, Hanbing; Huang, Qiong.
Biomed Pharmacother; 106: 879-889, 2018 Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30119258