Combined inhibition of autophagy and Nrf2 signaling augments bortezomib-induced apoptosis by increasing ROS production and ER stress in pancreatic cancer cells.

Li, Xu; Liang, Meng; Jiang, Jianxin; He, Ruizhi; Wang, Min; Guo, Xingjun; Shen, Ming; Qin, Renyi.
Int J Biol Sci; 14(10): 1291-1305, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30123077

Não foram localizados documentos relacionados