A reaction-based near-infrared fluorescent probe that can visualize endogenous selenocysteine in vivo in tumor-bearing mice.

Zhang, Ling; Kai, Xiaoning; Zhang, Yiran; Zheng, Youguang; Xue, Yunsheng; Yin, Xiaoxing; Zhao, Jing.
Analyst; 143(20): 4860-4869, 2018 Oct 08.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30128454