T7 Peptide-Conjugated Lipid Nanoparticles for Dual Modulation of Bcl-2 and Akt-1 in Lung and Cervical Carcinomas.

Cheng, Xinwei; Yu, Daorui; Cheng, Guang; Yung, Bryant C; Liu, Yang; Li, Hewen; Kang, Chen; Fang, Xingyue; Tian, Shuhong; Zhou, Xiaoju; Liu, Qibing; Lee, Robert J.
Mol Pharm; 15(10): 4722-4732, 2018 Oct 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30138565