The impact of drought on vegetation conditions within the Damqu River Basin, Yangtze River Source Region, China.

Zhao, Zhilong; Zhang, Yili; Liu, Linshan; Hu, Zengzeng.
PLoS One; 13(8): e0202966, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30142183