Arctigenin Ameliorates Inflammation by Regulating Accumulation and Functional Activity of MDSCs in Endotoxin Shock.

Shi, Hui; Dong, Guanjun; Yan, Fenglian; Zhang, Hui; Li, Chunxia; Ma, Qun; Zhang, Junfeng; Ning, Zhaochen; Li, Zhihua; Dai, Jun; Ming, Jiankuo; Fang, Runping; Si, Chuanping; Xiong, Huabao.
Inflammation; 41(6): 2090-2100, 2018 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30143931