Color-stable highly luminescent sky-blue perovskite light-emitting diodes.

Xing, Jun; Zhao, Yongbiao; Askerka, Mikhail; Quan, Li Na; Gong, Xiwen; Zhao, Weijie; Zhao, Jiaxin; Tan, Hairen; Long, Guankui; Gao, Liang; Yang, Zhenyu; Voznyy, Oleksandr; Tang, Jiang; Lu, Zheng-Hong; Xiong, Qihua; Sargent, Edward H.
Nat Commun; 9(1): 3541, 2018 08 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30166537

Não foram localizados documentos relacionados