Non-canonical NF-κB Antagonizes STING Sensor-Mediated DNA Sensing in Radiotherapy.

Hou, Yuzhu; Liang, Hua; Rao, Enyu; Zheng, Wenxin; Huang, Xiaona; Deng, Liufu; Zhang, Yuan; Yu, Xinshuang; Xu, Meng; Mauceri, Helena; Arina, Ainhoa; Weichselbaum, Ralph R; Fu, Yang-Xin.
Immunity; 49(3): 490-503.e4, 2018 Sep 18.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30170810

Não foram localizados documentos relacionados