Inhibition of activated astrocyte ameliorates lipopolysaccharide- induced depressive-like behaviors.

Wang, Yun; Ni, Jing; Zhai, Lingyan; Gao, Ce; Xie, Liming; Zhao, Lu; Yin, Xiaoxing.
J Affect Disord; 242: 52-59, 2019 01 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30172225