Association between activities of daily living disability and depression symptoms of middle-aged and older Chinese adults and their spouses: A community based study.

He, Minfu; Ma, Juan; Ren, Zheng; Zhou, Ge; Gong, Ping; Liu, Meitian; Yang, Xiaodi; Xiong, Wenjing; Wang, Qi; Liu, Hongjian; Zhang, Xiumin.
J Affect Disord; 242: 135-142, 2019 01 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30173061