Fluidized granular activated carbon electrode for efficient microbial electrosynthesis of acetate from carbon dioxide.

Dong, Zhiwei; Wang, Haoqi; Tian, Shihao; Yang, Yang; Yuan, Hao; Huang, Qiong; Song, Tian-Shun; Xie, Jingjing.
Bioresour Technol; 269: 203-209, 2018 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30173066