Hydroxyproline Attenuates Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis in Mice: Involvment of the NF-κB Signaling and Oxidative Stress.

Ji, Yun; Dai, Zhaolai; Sun, Shiqiang; Ma, Xiaoshi; Yang, Ying; Tso, Patrick; Wu, Guoyao; Wu, Zhenlong.
Mol Nutr Food Res; 62(21): e1800494, 2018 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30184329