Hydroxyproline attenuates dextran sulfate sodium-induced colitis in mice: involvment of the NF-κB signaling and oxidative stress.

Ji, Yun; Dai, Zhaolai; Sun, Shiqiang; Ma, Xiaoshi; Yang, Ying; Tso, Patrick; Wu, Guoyao; Wu, Zhenlong.
Mol Nutr Food Res; : e1800494, 2018 Sep 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30184329