CD69 enhances immunosuppressive function of regulatory T-cells and attenuates colitis by prompting IL-10 production.

Yu, Lei; Yang, Fei; Zhang, Fanghui; Guo, Danfeng; Li, Ling; Wang, Xian; Liang, Tingbo; Wang, Jianli; Cai, Zhijian; Jin, Hongchuan.
Cell Death Dis; 9(9): 905, 2018 Sep 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30185773