Further evidence for sustainable alternatives to replace threatened animal horn based on quantitative proteomic analysis.

Liu, Rui; Huang, Qiong; Zhu, Zhenhua; Zhang, Yan; Qian, Dawei; Duan, Jin-Ao.
Electrophoresis; 2018 Sep 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30192403