Design, synthesis, and evaluation of chalcone analogues incorporate α,ß-Unsaturated ketone functionality as anti-lung cancer agents via evoking ROS to induce pyroptosis.

Zhu, Min; Wang, Jiabing; Xie, Jingwen; Chen, Liping; Wei, Xiaoyan; Jiang, Xing; Bao, Miao; Qiu, Yanyi; Chen, Qian; Li, Wulan; Jiang, Chengxi; Zhou, Xiaoou; Jiang, Liping; Qiu, Peihong; Wu, Jianzhang.
Eur J Med Chem; 157: 1395-1405, 2018 Sep 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30196062