Biogenic Polyphosphate Nanoparticles from a Marine Cyanobacterium sp. PCC 7002: Production, Characterization, and Anti-Inflammatory Properties In Vitro.

Feng, Guangxin; Dong, Shiyuan; Huang, Min; Zeng, Mingyong; Liu, Zunying; Zhao, Yuanhui; Wu, Haohao.
Mar Drugs; 16(9)2018 Sep 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30201855