New Anti-Inflammatory Aporphine and Lignan Derivatives from the Root Wood of .

Wei, Chuan-Yen; Wang, Shih-Wei; Ye, Jin-Wang; Hwang, Tsong-Long; Cheng, Ming-Jen; Sung, Ping-Jyun; Chang, Tsung-Hsien; Chen, Jih-Jung.
Molecules; 23(9)2018 Sep 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30205430