Clinical application of a multiplex genetic pathogen detection system remaps the aetiology of diarrhoeal infections in Shanghai.

Wang, Shiwen; Yang, Feng; Li, Dong; Qin, Juanxiu; Hou, Weiwei; Jiang, Lian; Kong, Mimi; Wu, Yong; Zhang, Yuchen; Zhao, Fuju; Fang, Yi; Miao, Yingxin; Xu, Lingli; Chen, Jie; Bao, Zhijun; Olszewski, Michal A; Zhao, Hu; Zhang, Yanmei.
Gut Pathog; 10: 37, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30214488