Protamine-gold nanoclusters as peroxidase mimics and the selective enhancement of their activity by mercury ions for highly sensitive colorimetric assay of Hg(II).

Huang, Yan-Qin; Fu, Sha; Wang, Yong-Sheng; Xue, Jin-Hua; Xiao, Xi-Lin; Chen, Si-Han; Zhou, Bin.
Anal Bioanal Chem; 410(28): 7385-7394, 2018 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30215122