Effect of Fluoride on Small Intestine Morphology and Serum Cytokine Contents in Rats.

Wang, Hong-Wei; Liu, Jing; Zhao, Wen-Peng; Zhang, Zi-Hao; Li, Si-Qi; Li, Si-Han; Zhu, Shi-Quan; Zhou, Bian-Hua.
Biol Trace Elem Res; 2018 Sep 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30215190